मराठी संदेश: प्रेम म्हंजे..!
प्रेम म्हणजे प्रेम असतं..., फक्त सांगणं जरुरी असतं! प्रेमाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

मन हे प्रेम म्हंजे..!

मन हळवं असावं पण दुबळं नसावं, कारण हळव्या मनाला भावना कळतात तर दुबळ्या मनाला नेहमी वेदना छळतात!

विश्वास प्रेम म्हंजे..!

विश्वास एखाद्या व्यक्तीवर इतका करा की तुम्हांला फसवताना ती व्यक्ती स्वतःला दोषी समजेल!

नाती प्रेम म्हंजे..!

कधी कधी मजबूत हातांनी पकडलेली बोटंसुदधा निसटुन जातात.
कारण नाती ताकदीने नाही, मनाने निभवायची असतात!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०